Information om covid-19

Covid19

Hold dig opdateret om dette emne ved at klikke på 'Abonnér på denne side' i højre side.

AMU

Dette afsnit er sidst redigeret 20. maj 2021.

Fra og med 21. maj 2021 er der fuldt fremmøde for alle kursister og deltagere på voksenuddannelserne, medmindre der er tale om en lokal nedlukning.

Det fulde fremmøde er under forudsætning af, at gældende retningslinjer, herunder sundhedsfaglige anbefalinger kan overholdes. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan nødundervisningsreglerne tages i brug.

Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning, herunder for eksempel ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed.

Afsluttende prøve/svendeprøve

Dette afsnit er sidst redigeret 4. marts 2021.

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt en nødbekendtgørelse for eud. Bekendtgørelsen skal være med til at understøtte, at elevernes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, sikres bedst muligt.

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at skolerne kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse, hvis det er begrundet i forhold, der er en følge af den aktuelle situation. Det faglige udvalg skal inddrages, hvis der sker en fravigelse af prøvens tilrettelæggelse.

Skoler, som har planlagt svendeprøver i den kommende tid, skal kontakte deres uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser. Dels for at høre, om prøven kan gennemføres som planlagt eller med eventuelle fravigelser. Dels for at vi kan hjælpe med at finde skuemestre/censorer til opgaven.

Afvikling af den afsluttende prøve

Afsluttende prøver, herunder svendeprøver, afholdes på institutionen under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Det er en lokal vurdering på den enkelte erhvervsskole om prøverne afholdes som normalt, eller om det som følge af iværksatte foranstaltninger mod covid-19 konkret er nødvendigt at fravige reglerne om prøvens tilrettelæggelse.

Hvis det ikke er muligt at afholde prøverne med fysisk fremmøde, kan skolerne ud fra nødreglerne lokalt vurdere, om prøverne skal:

 • udskydes
 • gennemføres med ændret tilrettelæggelse

En fravigelse af den afsluttende prøve kan omfatte fravigelse fra eller supplering af følgende:

 • Regler om gruppeprøver.
 • Regler om udpegning eller godkendelse af tilsynsførende, der skal være hos eksaminanden under prøven, hvis eksaminanden befinder sig et andet sted end eksaminator og censor ved prøve med mundtlig besvarelse som videokonference, jf. eksamensbekendtgørelsens § 13, stk. 3.
 • Beslutning om aflysning af prøver i et grundfag. Hvis institutionen beslutter at aflyse prøven, ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter i faget.
 • Beslutning om aflysning af prøve og ophøjelse af standpunktskarakter til prøvekarakter i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet under skolelukningen.
 • Beslutning om, hvorvidt prøve i det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet (grundforløbsprøven) skal gennemføres. Hvis institutionen beslutter at aflyse prøven, ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter.
 • Regler om grundforløbsprøvens og den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer.

Det faglige udvalg skal inddrages ved beslutning om fravigelse af den afsluttende prøve, hvorefter praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer. I det tilfælde skal skolen kontakte det faglige udvalg via jura@iu.dk eller 33 77 91 16

Udskydelse af prøve og forlængelse af uddannelsestid
Hvis det er nødvendigt at udskyde den afsluttende prøve/svendeprøven til et tidspunkt efter uddannelsens planlagte afslutning, kan virksomheden og eleven aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det er valgfrit for elev og virksomhed, om de ønsker at benytte denne mulighed, og det kræver ikke en godkendelse fra det faglige udvalg. Blanketter til brug for forlængelse af uddannelsestiden kan findes her. Blanketten skal indsendes til skolen. Skolen skal registrere modtagelsen af blanketten og orientere det faglige udvalg om forlængelsen på jura@iu.dk. Det gælder kun for elever, der mangler den afsluttende prøve/svendeprøve og altså ikke for elever, der også mangler skoleundervisning.

Når den nye prøvedato er fastsat, kan det blive nødvendigt at afkorte uddannelsestiden igen. Det gælder fx, hvis uddannelsestiden er forlænget med tre måneder, men den nye dato betyder, at det kun havde været nødvendigt at forlænge uddannelsestiden med en måned. Det er det faglige udvalg, som skal træffe afgørelse om afkortning af uddannelsestiden. Ansøgning om afkortning kan indsendes her.

Kontakt IU ved spørgsmål om prøver
Spørgsmål om prøvetilrettelæggelsen fra erhvervsskoler kan rettes til uddannelseskonsulenten for uddannelsen i Industriens Uddannelser. Kontaktoplysninger findes her.

Generelle spørgsmål kan rettes til jura@iu.dk

Administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis

Dette afsnit er sidst redigeret 6. april 2020.

Hvad er et administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis?
Muligheden for at få udstedt et administrativt svendebrev eller uddannelsesbevis (bevis) giver mulighed for, at en elev kan afslutte sin uddannelse på det planlagte tidspunkt, selvom den afsluttende prøve er blevet udskudt. Det kan være, at en elev har planlagt at søge optagelse på en videregående uddannelse, eller har mulighed for at starte på et job som faglært. Beviset har samme gyldighed som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis. Eneste forskel er, at der ikke påføres en karakter på det administrative bevis, og at der står, at det er udstedt i henhold til de nødregler, der gælder som følge af covid-19-situationen.

Indstilling til administrative beviser og svendebreve
Inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Billedmediernes Faglige Udvalg, Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværkeruddannelsen, Det Faglige Udvalg for Teknisk designeruddannelsen, Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser, Det Faglige Udvalg for Digital Media og Grafisk Uddannelsesudvalg er det besluttet, at der kan udstedes administrative svendebrev og  uddannelsesbeviser.

For at der kan udstedes et administrativt bevis, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Eleven har været holdsat til en afsluttende prøve/svendeprøve, der er udskudt til et tidspunkt, der ligger efter elevens slutdato for uddannelsen,
 2. Eleven og praktikvirksomhed ønsker ikke at forlænge uddannelsesaftalen til tidspunktet for den udskudte svendeprøve,
 3. Eleven har højst tre måneder tilbage af sin uddannelsestid,
 4. Erhvervsskolen indstiller til det faglige udvalg, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål,
 5. Eleven har gennemført undervisningen på uddannelsen og der er udstedt skolebevis, og
 6. Praktikvirksomheden underskriver den afsluttende praktikerklæring.

For elever i skolepraktik indgår praktikcenteret som praktikvirksomhed i eventuel aftale om forlængelse samt underskrivning af den afsluttende praktikerklæring.

Rent praktisk sker indstilling fra erhvervsskolen ved at bruge IU’s bedømmelsesblanket, der normalt indsendes med resultatet af den afsluttende prøve, som findes her.

Endvidere skal erhvervsskolen attestere, at skolebeviset er udstedt, og praktikvirksomheden eller praktikcentret skal underskrive den afsluttende praktikerklæring. Dette gøres også ved brug af den sædvanlige blanket, som findes her.

Inden for Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg kan der på nuværende tidspunkt ikke udstedes administrative beviser eller svendebreve. Kontakt os på jura@iu.dk, hvis der er spørgsmål inden for dette udvalgs uddannelser.

Metalindustriens Lærlingepris
Da der ikke påføres karakter på det administrative bevis, kan eleven desværre ikke indstilles til Metalindustriens Lærlingepris, ML-prisen.

Kontakt IU ved spørgsmål
Spørgsmål om administrative svendebreve kan rettes til jura@iu.dk 

Elever i praktik og skolepraktik

Dette afsnit er sidst redigeret 20. april 2021.

Praktik og forlængelse af uddannelsestid
Hvis arbejdsgiveren som følge af restriktioner og anbefalinger sender medarbejdere hjem, gælder følgende i forbindelse med elever/lærlinge:

 • Arbejdsgiveren i praktikvirksomheden skal aftale med eleven, hvad der skal ske under hjemsendelsen, herunder mulighederne for at eleven kan fortsætte praktikken hjemmefra.
 • Elever kan ikke hjemsendes fra virksomheden uden løn.
 • Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode, på baggrund af en konkret vurdering, beslutte, at elevens praktiktid skal forlænges, hvis elevens praktikuddannelse ikke kan gennemføres på baggrund af hjemsendelsen. Reglerne fremgår af eud-lovens § 59.
 • Hvis eleven bliver syg eller sættes i karantæne af myndighederne, vil der være ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Elever og virksomheder kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Hvis en virksomhed i en periode kun kan beskæftige eleven på nedsat tid, og elev og virksomhed er enige om, at eleven går ned i arbejdstid, så er det muligt for parterne at aftale dette og forlænge uddannelsestiden tilsvarende. Det betyder for eksempel, at hvis en elev går på halv tid i to uger, så kan elev og virksomhed forlænge uddannelsestiden med en uge. Forlænges aftalen ud overfraværsperioden, altså perioden med nedsat arbejdstid (i eksemplet med mere end en uge), vil aftalen kun være gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den. Reglerne fremgår af eud-lovens §§ 58 og 59.

Er der spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår, bedes elev eller virksomhed tage kontakt direkte til deres respektive organisationer og få den nødvendige hjælp derfra.

Skolepraktik
Fra den 21. april 2021 er der i hele landet fuld fremmøde for elever i skolepraktik. 

Hjælpepakke om lønkompensation
Der kan gives et tilskud pr. elev til virksomheder, der pga. corona-krisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere, således at virksomhederne kan fastholde deres elev. Tilskuddet er på 90 pct. af lønnen. Det er en forudsætning, at eleven modtager sin normale løn.

Virksomhederne kan ikke få lønkompensation i de perioder, hvor eleven modtager undervisning som led i deres skoleophold, idet virksomheden efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender eleven, i det omfang at det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt. Hjemsendelse af eleven kan dog f.eks. være nødvendigt, hvis de oplæringsansvarlige er hjemsendt, eller produktionen er indstillet.

En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes denne, i perioden hvor eleven er omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomheden skal være omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen, herunder krav om, at virksomheden ikke afskediger medarbejdere af økonomiske årsager.

I modsætning til andre medarbejdere, der er hjemsendt med løn under ordningen om lønkompensation, vil elever og lærlinge godt kunne udføre arbejde for virksomheden i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation for eleven eller lærlingen.

Staten vil finansiere 90 pct. af lønnen for omfattede elever, mens virksomheden skal finansiere den resterende del. I modsætning til øvrige medarbejdere skal elever ikke afholde fem feriefridage.

Det vil som den øvrige lønkompensationsmodel være Erhvervsstyrelsen, der administrerer modellen. Spørgsmål skal derfor også rettes dertil.

Ordningen er pr. 1. maj 2020 ændret ift. regler om afholdelse af feriefridage, således at elever og lærlinge fritages for kravet om at holde fem fridage i lønkompensationsperioden. Praktikanter omfattes som noget nyt også af undtagelsen. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts 2020. Allerede afholdte ferie/fridage vil som udgangspunkt ikke blive godtgjort, medmindre andet aftales lokalt. Ferie/fridage uden løn, der endnu ikke er afholdt, skal annulleres.

Erhvervsstyrelsen kan i efterkontrollen foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte dokumentation viser sig, at en virksomhed har fået mindre kompensation, end virksomheden var berettiget til, fordi virksomheden har indregnet, at medarbejderen skulle holde fri og selv betale fridagene.

Fritagelsen for pligten til at holde fri for elevens regning skal være med til sikre, at kvaliteten af uddannelsen opretholdes i lønkompensationsperioden.

Læs mere om lønkompensation

Elever på skoleophold

Dette afsnit er sidst redigeret 20. maj 2021.

Fra og med 21. maj 2021 er der fuldt fremmøde for alle elever på erhvervsuddannelserne, medmindre der er tale om en lokal nedlukning.

Det fulde fremmøde er under forudsætning af, at gældende retningslinjer, herunder sundhedsfaglige anbefalinger kan overholdes. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan nødundervisningsreglerne tages i brug.

Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning, herunder for eksempel ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed.

Fagligt efterslæb og supplerende skoleundervisning

Dette afsnit er sidst redigeret den 30. juni 2021

Reglerne om supplerende skoleundervisning som følge af fagligt efterslæb er videreført i bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19, som træder i kraft den 30. juni 2021.

Bekendtgørelsen indeholder følgende:

Institutionen kan tilbyde supplerende skoleundervisning på henholdsvis GF2 og hovedforløbet:

 • Op til 2 kalenderuger for eleverne på holdGF2 ud fra en konkret vurdering af, at eleverne på holdet skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb. Varigheden af elevernes GF2 må ikke forlænges ud over den 31. juli 2021.
 • Op til 4 kalenderuger for den enkelte elevGF2 ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb. Varigheden af elevens GF2 må ikke forlænges ud over den 15. september 2021.
 • Op til 5 kalenderuger for den enkelte elev på et hovedforløb. Dette vil være ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven ikke har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i sidste skoleperiode til at kunne blive indstillet til og bestå den afsluttende prøve. Elevens uddannelsestid må ikke forlænges ud over den 15. september 2021.
 • NYT: Op til 1 kalenderuge for den enkelte elev på et hovedforløb. Dette vil være ud fra en konkret og individuel vurdering af, at eleven ikke har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i skoleperioderne. Elevens uddannelsestid skal afsluttes senest den 31. december 2021.

For elever med uddannelsesaftale gælder det fortsat, at det faglige udvalg skal godkende forlængelse af uddannelsestiden iht. § 59 i erhvervsuddannelsesloven, og at elev og virksomhed skal forlænge uddannelsesaftalen. Hvis parterne ikke aftaler en forlængelse af uddannelsesaftalen, skal eleven optages i skolepraktik dagen efter aftalens udløb, og til og med den afsluttende prøve.

 

Mundbind og visir

Denne side er sidst redigeret den 14. juni 2021

Fra den 14. juni 2021 er der ikke længere krav om mundbind eller visir på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Krav om test for covid-19

Dette afsnit er sidst redigeret den 29. juli 2021

Fra den 1. august 2021 er der ikke længere krav om test for covid-19 på ungdoms- og voksenuddannelser.

Optagelse i skolepraktik

Dette afsnit er sidst redigeret 3. april 2021

Initiativer som udløb den 31. december 2020, og som ikke er blevet forlænget

 • Karensperioden suspenderes midlertidigt for elever, der afslutter deres grundforløb.
 • Elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, skal midlertidigt ikke bevise, at de har mistet aftalen uforskyldt for at kunne optages i skolepraktik.
 • Elever, som mister ny mesterlæreaftaler, kan optages i skolepraktik på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever.

Ekstraordinær skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen udbydes skolepraktik
Erhvervsskoler har mulighed for at udbyde skolepraktik i uddannelser, hvor der normalt ikke udbydes skolepraktik. Dette gælder til og med 15. juli 2021. I perioden fra 1. januar 2021 til 15. juli 2021 kan erhvervsskoler kun oprette ekstraordinær skolepraktik på de uddannelser, hvor de allerede i 2020 har oprettet ekstraordinær skolepraktik.

Skolerne skal endvidere være opmærksomme på, at karensperioden på en måned ikke længere er suspenderes pr. 1. januar 2021. Karensperioden skal derfor være afsluttet, inden eleven kan påbegynde skolepraktik.

Elever, der senest den 15. juli 2021 uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, kan optages i ekstraordinærskolepraktik under forudsætning af, at eleven senest 15. juli 2021 giver skolen meddelelse om ophævelsen. Skolen skal hurtigst muligt træffe afgørelse om, hvorvidt eleven uforskyldt har mistet aftalen, så eleven kan tilbydes og acceptere tilbud om at påbegynde ekstraordinær skolepraktik senest 1. august 2021.

​Muligheden for at udbyde ekstraordinær skolepraktik gælder i tilfælde, hvor institutionen er godkendt til udbud af hovedforløbet og hvis institutionen har haft aktivitet på hovedforløbet inden for det seneste år forud for det tidspunkt, hvor institutionen påbegynder udbuddet af ekstraordinær skolepraktik i hovedforløbet.

Elever som kun mangler den afsluttende prøve/svendeprøven
Elever kan blive optaget i skolepraktik, hvis de ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis, og det ikke har været muligt at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden, indtil den udskudte svendeprøve afholdes.

Elever skal også optages i skolepraktik, hvis det faglige udvalg på uddannelsen har besluttet ikke at udstede administrative beviser, og de ikke kan få forlænget deres uddannelsesaftale.

Det samme gælder inden for uddannelser, som i dag ikke udbydes med skolepraktik, hvis skolen under de ekstraordinære forhold i forbindelse med forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 har praktisk mulighed for at udbyde uddannelsen med skolepraktik, eventuelt i samarbejde med andre skoler.

Fortsættelse i skolepraktik
Elever, der for perioden 1. januar til 15. juli 2021 har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik i 2021, indtil de indgår en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen. Elever, som ikke har opnået en uddannelsesaftale senest den 31. december 2021, kan ikke fortsætte uddannelsen i ekstraordinær skolepraktik.

Skolerne opfordres til at sikre, at alle elever i ekstraordinær skolepraktik, herunder elever optaget i 2021, får en uddannelsesaftale med en virksomhed så hurtigt som muligt.

Øvrige elever
Hvis en elev mister sin uddannelsesaftale på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, kan eleven søge optagelse som normalt. Det er erhvervsskolen, der tager stilling til, om eleven opfylder betingelserne for optagelse. For at blive optaget i skolepraktik efter at have mistet sin uddannelsesaftale, må man ikke selv være skyld i ophævelsen.

 

Støtte til uddannelse fra IKUF

Dette afsnit er sidst redigeret 20. marts 2020

Læs mere på ikuf.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan IKUF (Industriens kompetenceudviklingsfond) yder støtte til uddannelse under skolernes lukning.

Svejsecertifikater der udløber

Dette afsnit er sidst redigeret 5. maj 2021

Dispensation i forbindelse med coronasituationen

Påtegning
Certifikater skal under normale forhold påtegnes af arbejdsgiver mindst hver sjette måned. På grund af coronasituationen er fristen forlænget med tre måneder. Der kan derfor nu gå ni måneder fra seneste påtegning.

Fornyelse
Certifikater der udløber efter 11. marts 2020 og frem til 30. september 2020 kan fornyes som om disse ikke havde overskredet udløbsdatoen.

Efter 30. september 2020 gælder det, at certifikater kan fornyes op til tre måneder efter den påtrykte udløbsdato. Certifikater, hvor udløbsdatoen ligger mere end tre måneder, tilbage kan ikke fornyes.

I situationer hvor der pga. af særlig travlhed på den certificerende skole ikke er mulighed for at gennemføre certificering inden for den angivne frist, henvises til de øvrige godkendte skoler.

Anvendelse af et udløbet certifikat beror på en konkret vurdering af de involverede parter virksomhed/myndighed/bygherre.

Ophør af dispensationsordning

Ovenstående dispensationsordninger ophører pr. 30. sept. 2021

 • Det betyder at en person, der møder op til en fornyelse senest den 30. september 2021 med et udløbet certifikat (højst 3 mdr.) kan gennemføre en prøve (recertificere)
 • Det betyder at en person, der møder op til fornyelse den 1. oktober 2021 med et udløbet certifikat ikke kan gennemføre en prøve, men skal betragtes som nycertificerende.

 

 

Kontakt

Kontakt Team Jura

Telefon:

33 77 91 16

E-mail:

jura@iu.dk