Årsplan 2019

 1. Udvalgsbetjening: I alt afvikles omkring 180 årlige udvalgsmøder.
  IF betjener: IF-udvalget med otte udviklingsudvalg samt et fagligt udvalg.
  MI betjener: MI-udvalget med syv udviklingsgrupper, seks faglige udvalg samt P 16 og P 17.
  Inden for hvert af disse områder udføres en række opgaver og aktiviteter, der er aftalt med de respektive udvalg.
 2. Uddannelsesarbejdet: Vedligehold, udvikling, implementering og markedsføring af nye uddannelser, nye AMU-kurser, nye fag og nye prøver. Industriens Uddannelser betjener 39 erhvervsuddannelser og 44 FKB’ere med ca. 900 AMU-kurser. Et særligt fokus i 2019 er udvikling af prøver til AMU-kurser i forlængelse af Trepartsaftalen på VEU-området samt afholdelse af en ny AMU-udbudsrunde. Herudover skal gevinsterne fra den netop gennemførte kursusrevision af AMU-kurser synliggøres over for industriens medarbejdere og virksomheder for at skabe mere aktivitet i AMU. På eud-området vil der være fokus på håndtering af konsekvenserne af den nye eud-aftale fra efteråret 2018, samt fortsat effekterne af implementering af trepartsaftale om flere praktikpladser. Endvidere sættes der fokus på nye teknologier, hvor særligt udviklingen inden for digitalisering og automation bliver centralt.
 3. LUU-arbejdet: Der er fokus på at skabe et tættere samarbejde med lokale uddannelsesudvalg (LUU). På 43 skoler er der 150 LUU, der dækker industriens uddannelser. Organisationerne har udpeget ca. 900 LUU medlemmer. Det er forventningen, at udvalgene skal reduceres i 2019 som følge af Trepartsaftalen på VEU-området.
 4. Styrke erhvervsuddannelsers synlighed og image gennem DM i Skills, World Skills og ML-Prisen.
 5. AMU-bevillinger: Vi skal igangsætte og færdiggøre 116 udviklingsaktiviteter fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmateriale og faglæreruddannelser. Hertil kommer 4 analyser. I alt skal vi gennemføre analyser og udviklingsaktiviteter for ca. 3,7 millioner kroner.
 6. Svendeprøveadministration: Vi skal indkalde til 500 prøver og lave aftaler med 1.000 skuemestre. Vi skal udstede 5.000 svendebreve og uddannelsesbeviser.
 7. Virksomhedsgodkendelse: 10.000 virksomheder er godkendt som praktiksted. De har over 25.000 godkendte praktikpladser. Vi forventer at behandle 2.500 ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at blive godkendt som praktikplads. Det medfører cirka 3.000 praktikpladser. Omkring 1.500 virksomheder bliver besigtiget.
 8. Uddannelsestid: Vi forventer at afgøre 800 sager om uddannelsestid.
 9. Klagesager: Vi forventer at behandle 45 klager over afslag på optagelse i eller udmeldelse af skolepraktik. Vi forventer at behandle fem klager over svendeprøver.
 10. Statistik: Industriens Uddannelser udarbejder fire årlige eud-statistikker og to årlige AMU-statistikker, der formidles på hjemmesiden og via nyhedsbreve.
 11. Udarbejde redegørelser til ministeriet om erhvervsuddannelser og AMU.
 12. Udarbejde analyser, der afdækker faglærte og ikke-faglærtes kompetencebehov inden for industrien.
 13. Svejsepas: Industriens Uddannelser bistår med at udstede svejsepas på både stål- og plastområdet.
 14. Kompetencefonde: Industriens Uddannelser håndterer udbetaling og drift af tre fonde (IKUF, SFKF og TMKF) – herunder fondenes hjemmesider, administrative systemer og regnskaber.
 15. IKUF har valgt Industriens Uddannelser som sekretariat for Den Opsøgende konsulenttjeneste. Vi vil derfor også i 2019 besøge virksomheder og vejlede om uddannelsesmuligheder og brugen af IKUF og andre refusionsmuligheder på uddannelsesområdet samt overføre viden om uddannelsesbehov til Industriens Uddannelser.
 16. amukurs.dk: Drift og udvikling af amukurs.dk - både indhold og funktionalitet – herunder daglig dialog med nuværende og potentielle nye brugere. Desuden varetagelse af projektorganiseringen af arbejdet med portalen i relation til de tilkoblede uddannelsesudvalg.
 17. Portalen faglært.dk forventes udfaset hvorfor der gennemføres en proces ud fra service design-principper for at afklare, hvordan og hvor funktionerne på faglært.dk skal bevares.
 18. Økonomistyring af 18 selvstændige regnskaber og en række projekter.
 19. Industriens Uddannelser indgår i driftsfællesskabet med øvrige uddannelsessekretariatet med det formål at fremme fællesskabet, hvor det skønnes værdifuldt. Bl.a. skal vi rådgive TUR og SUS i juridiske spørgsmål.
 20. Levere sekretariatsbetjening til og deltage i udviklingen af Hands-on projektet sammen med Uddannelsesnævnet, herunder gennemføre kampagnen Fremtiden er Faglært.
 21. Projekter vi selv varetager, eller som vi følger fx forskningsprojekter, erhvervsPhD, AMU, AUB, fondsstøttede projekter eller projekter med støtte fra fx regioner. Vi skal udfolde vores AUB strategi i perioden.
 22. Arbejde videre med kommunikationsstrategien fra 2018, som skal understøtte, at flere vælger industriens erhvervsuddannelser og AMU-kurser, samt at IU og IU’s udvalg fremstår visionære og ambitiøse. Arbejdet med kommunikationsstrategien vil i 2019 have fokus på måling af kommunikationsresultater.
 23. Arbejde med afdækning af muligheder og konsekvenser af digitalisering bredt set inden for vores arbejdsfelt med det for øje at skabe bedre viden og service.
 24. Fortsat implementere og øge brugen af administrative robotter, digitale mødeværktøjer og andre løsninger, der gør opgaveløsningerne enklere og mere effektive.
 25. Følge, påvirke og samtidig tilpasse vores systemer og processer som konsekvens af STIL’s markedsgørelse af deres studieadministrative systemer i tæt samarbejde med andre uddannelsessekretariater.
 26. Udarbejde en ny strategi for perioden 2020 – 2025 og i den forbindelse gennemføre en række analyser og interviews blandt vores centrale stakeholdere og samarbejdspartnere.
 27. Arbejde med de 20 initiativer, der er aftalt med bestyrelsen for understøttelse af udviklingen af Industriens Uddannelser inden for rammen af vores tre pejlemærker.
 28. Implementere nye regler for it-sikkerhed, persondata og –beskyttelse.
 29. Fortsætte udviklingen af det ny-lancerede iu.dk og de muligheder, som den nye tekniske platform giver.
 30. Etablere et nyt medlemsregister til LUU-medlemmer og andre udvalgsmedlemmer eller faglige bidragsydere med tilknytning til IU’s opgaver samt påbegynde udviklingen af EVG 4.0.

Årshjul

1. kvartal

Januar

 • Statistik på svendeprøver (JA)
 • Regulering af svendeprøvegebyr (JA)
 • Udarbejdelse af årsrapport/regnskab (ØKO)
 • FOU-konference (IF/MI)

Februar 

 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Revision (ØKO)
 • Easy-P statistik kan hentes for foregående år
 • Cirius ansøgningsfrist, partnerskab
 • Udvalgsmøder
 • Spørgeskemaundersøgelse vedr. AMU-behov 
 • Husets årsberetning fra det forgangne år (DIR/MI/IF)
 • Årsplan

Marts

 • Afregning med UVM af ad-hoc puljemidler
 • Registrering på EMU.dk af udviklet skolemateriale og projekter fra puljemidler
 • Arbejdsmiljøudvalgsmøde (DIR)
 • Epoxy-konference (IF)
 • Cirius, Leonardo-projekter
 • Udvalgsmøder
 • Høring om ændringer i uddannelsesordninger 

2. kvartal

April

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandsskabsmøde
 • DM i Skills
 • Opdatering af uddannelsesordninger
 • Behovsredegørelse, AMU
 • Kvartalsregnskab, 1. kvartal (ØKO)
 • Deadline AUB-ansøgninger (MI/IF)
 • Industriens Uddannelsers årsberetning udsendes (DIR/MI/IF)

Maj

 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (hvert 2. år) (DIR)
 • Gennemførelse af Medarbejderudviklingssamtaler (DIR)
 • Første udkast for budget næstkommende år (ØKO)
 • Deadline for Industriens uddannelsesfond for projektstøtte

Juni

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Konference for Udviklingsgrupperne
 • Svejse-konference
 • Udvalgsmøder (MI/IF)

3. kvartal

Juli

 • Halvårsregnskab (ØKO)

August

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)
 • Ansøgningsfrist TUP

September

 • IU-dag (DIR)
 • Sikkerhedsudvalgsmøde (DIR)
 • AUB-frist
 • Udvalgsmøder
 • FOU projektansøgningsfrist
 • Udviklingsredegørelser til UVM

4. kvartal

Oktober

 • Statusmøde for AMU i UVM
 • Forhåndsanmeldelse, AMU
 • ML-prisen (MI)
 • Mary og Henrys legat
 • Kvartalsregnskab, 3. kvartal
 • Strategi og visionsrevision (DIR)
 • Deadline for Industriens uddannelsesfond for projektstøtte

November

 • Bestyrelsesmøde (DIR)
 • Fælles formandskabsmøde
 • Metalindustriens Lærlingeudvalgs Jubilæumslegat
 • Samarbejdsudvalgsmøde (DIR)

December

 • Udvalgsmøder
 • Bilagsrevision (ØKO)
 • Forberedelse til årsafslutning (ØKO)

Kontakt

Henrik Amdi Madsen

Direktør

Telefon

33 77 91 04

Mobil

21 44 07 65

E-mail

ham@iu.dk